fbpx

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podaję następujące in-
formacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Karolina Stokłosa prowadzący/a działalność go-
spodarczą pod nazwą Stokłosa Fotografia Karolina Stokłosa, pod adresem: ul. Jasna 24a,

42-311 Żarki Letnisko, NIP: 5771987975.

2. Dane kontaktowe
Z administratorem można skontaktować się poprzez pocztę tradycyjną na adres z pkt. 1,
mailową na adres karolina@stoklosafotografia.pl bądź telefonicznie pod numerem tel. +48
883 543 699.

3. Sposoby przetwarzania.

Wizerunek stanowi dane osobowe i to głównie on będzie przeze administratora przetwar-
zany. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:

a) przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym
miejscu administrator zapewnia, że podmioty, z którymi współpracuje we wskazanym wyżej
zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania
danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy,
b) przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową
lub kurierską.

Ponadto, w ramach wykonywanej usługi administrator będzie przetwarzał takie dane oso-
bowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PE-
SEL.

4. Cele i podstawy przetwarzania
a) przede wszystkim dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przez
administratora usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),

b) w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, będzie on przetwarza-
ny w celu promocji twórczości administratora (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),

c) przetwarzanie danych osobowych następuje również w związku z prowadzeniem doku-
mentacji księgowej i innych obowiązków księgowych nakładanych na administratora przez

przepisy prawa w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)

d)) przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi reali-
zację prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wyka-
zania faktów związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń dotyczących umowy (art. 6

ust. 1 pkt. f RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych
a) w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku, zostanie on ujawniony
podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery

znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyraża-
jąc wobec tego wspomnianą zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie swoich

danych tym podmiotom,
b) dostęp do danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące
się drukiem zdjęć oraz albumów,
c) dostęp do danych będzie również posiadało biuro rachunkowe w zakresie prowadzenia
księgowości na potrzeby prowadzenia dokumentów księgowych,
d) istnieje również możliwość, że Wasze dane zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego
w ramach wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi, a
także innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli do tego zostanie
zobowiązany administrator danych osobowych i jeżeli będzie to konieczne do wypełnienia
obowiązków nałożonych przepisami prawa,
e) istnieje również możliwość, że Wasze dane osobowe zostaną przekazane kancelarii
prawnej świadczącej pomoc prawną na rzecz administratora w zakresie, w jakim jest to
niezbędne do dochodzenia jego praw lub obrony przed roszczeniami.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres świadczonej usługi oraz przez okres wynika-
jący z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

7. Wasze uprawnienia
Jako podmioty, których dane podlegają przetwarzaniu posiadacie szereg uprawnień, a są
nimi:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ogranic-
zenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).

8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
a) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych
identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter
dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy,
b) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu
promocji twórczości administratora (wykonawcy usługi) jest dobrowolne i w każdej chwili
może zostać odwołane.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest warunkiem skorzystania z usług administratora w ramach prowadzonej
przez niego działalności.